طرح جامع شبکه رادیویی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

پروژه DMR مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که در دو فاز طراحی و اجرا گردید شامل طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 115 دستگاه بیسیم دستی ، 128 دستگاه بیسیم خودرویی-ثابت و 8 دستگاه تکرار کننده با برند موتورولا می باشد که  از تکنولوژی Linked Capacity Plus  استفاده شده است .

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

شرکت گاز استان فارس

شبکه بیسیم دیجیتال شرکت گاز استان فارس مشتمل بر طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 17 دستگاه تکرار کننده و بیش از 250 دستگاه ترمینال دستی، ثابت و خودرویی دیجیتال دارای استاندارد هایIS(UL913)  و ATEX با برند هایترا می باشد.

این شبکه مبتنی بر DMR ، به شکل IP-Multi Site Connect است که در آینده نزدیک این شرکت به سمت ارتباط XPT Digital Trunking خواهد رفت.

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زگرس جنوبی

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 12 دستگاه تکرار کننده و بیش از 150 دستگاه ترمینال دستی، ثابت و خودرویی مشتمل بر ترمینال های IS و ATEX دیجیتال DMR هایترا

 

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

پتروشیمی پردیس

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 4 دستگاه تکرار کننده و بیش از 280 دستگاه ترمینال دستی، ثابت و خودرویی مشتمل بر ترمینال های IS و ATEX دیجیتال DMR هایترا 

 

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

پتروشیمی خارک

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 5 دستگاه تکرار کننده و بیش از 300 دستگاه ترمینال دستی، ثابت و خودرویی مشتمل بر ترمینال های IS و ATEX دیجیتال DMR هایترا

 

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

پتروشیمی نوری (برزویه)

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 6 دستگاه تکرار کننده و بیش از 250 دستگاه ترمینال دستی، ثابت و خودرویی مشتمل بر ترمینال های IS و ATEX دیجیتال DMR هایترا

 

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

پتروشیمی آریاساسول

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 5 دستگاه تکرار کننده و بیش از 200 دستگاه ترمینال دستی، ثابت و خودرویی مشتمل بر ترمینال های IS و ATEX دیجیتال DMR هایترا

 

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

شرکت برق منطقه اس فارس

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 25 دستگاه تکرار کننده و نزدیک به 100 دستگاه ترمینال دیجیتال DMR هایترا 

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

هلال احمر منطقه جنوب کشور

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تعداد قابل توجهی دستگاه ترمینال دستی، ثابت و خودرویی دیجیتال DMR هایترا

Powered by Froala Editor

تجهیزات رادیویی

اورژانس منطقه جنوب کشور

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 30 دستگاه تکرار کننده و نزدیک به 1000 دستگاه ترمینال دیجیتال DMR هایترا

Powered by Froala Editor

//